Categories Türkiye

Türkiye Hangi Mezhepten?

Türkiye‘nin Müslüman nüfusunun %74’ü Sünni olarak bilinmektedir. Türkiye‘deki Türk Sünnilerin çoğunluğu Hanefi mezhebinden olurken, Kürtlerin ise Şafii mezhebinden oldukları belirtilmektedir.

Türkiye’nin yüzde kaçı Hanefi?

İslam dinine mensup olanların yüzde 77,5’i Hanefi, yüzde 11,1 Şafi, yüzde 0,1’i Hanbeli, binde 3’ü Maliki ve yüzde 1’i Caferi mezhebine mensup olduklarını söyledi. Hiçbir mezhebe mensup olmayanların oranı yüzde 6,3. Ameli mezhebini bilmeyenlerin oranı ise yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Sünni ve Hanefi aynı mı?

Sünni fıkıh mezhepleri. Sünni fıkıh mezhepleri Hanefi, Şafiî, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden oluşur. Bu dört mezhepten ilki olan Hanefî mezhebi Mâtûridîlik’e bağlı iken Şâfiî ve Mâlikîler Eş’ârîye bağlıdırlar.

Hanefi mezhebi ne zaman başladı?

Hanefî fıkıh ekolü, ilk iki (VII ve VIII.) yüzyılda Irak bölgesinde doğup gelişen ehl-i re’y ve Irak fıkhı içinde tabii bir seyir takip ederek meydana çıktığı için mezhebin hukuk doktrininin ve metodolojisinin oluşmasında ilk dönemlerin belirgin bir etkisinin bulunması tabiidir.

Ilk dönem islam mezhepleri nelerdir?

İslam mezhepleri, başlangıçta İlk dönemlerde Ali ile Muaviye arasındaki savaş ve İslam toplumundaki bölünme Sünnilik, Şiîlik ve Haricilik şeklinde ilk mezhepsel ayrışmayı beraberinde getirmiştir.

You might be interested:  Türkiye Andorra Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda?

Türkiyede hangi illerde Alevi var?

Alevî nüfusu Türkiye’de üçte biri İstanbul bölgesinde yaşayan Alevîler’in daha sonra en yoğun olarak bulundukları yöreler arasında Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Aydın ve Damal şehirleriyle, Orta ve Doğu Anadolu’da yer alan Erzincan, Sivas, Malatya, Tunceli illeri gelmektedir.

Ülkemizde mensubu bulunan ağırlıklı mezhepler nelerdir?

İslam mezheplerinin Türkiye’deki dağılımı

 • Sünni (Hanefi) (%75.8)
 • Kızılbaş – Alevi (Hurufi-Bektaşi-Sufi) (%11.7)
 • Sünni (Şafii) (%5.55)
 • Şii (Caferi) (%3.95)
 • Mezhepsiz Müslüman (Kurancılık) (%2.0)
 • Nusayri (%1.0)

Sünni mezhebi neye inanır?

Sünni müslümanlar halifelere ve halife çizgisine inanırken, halifelerin Allah tarafından değil bir grup elit tarafından seçilmesine inanırlar. Şii müslümanlar ise ilk üç halifeyi reddeder ve imamlık müessesine inanırlar. Buna göre Ali ilk imam ve devam edegelen imamlar da onun takipçileri.

Hanefi mezhebi kimlere denir?

Hanefilik, İslam’daki dört büyük mezhepten biridir. Toplamda 1.7 milyar olan Müslüman nüfusunun yaklaşık %60’ını Hanefiler oluşturur. Sünni mezheplerden biri olan Hanefilik, Türkiye dışında, Pakistan, Hindistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de etkilidir.

Hak mezhepler nelerdir?

Sünnîler’in dört büyük fıkıh mezhebi:

 • Hanbeli mezhebi,
 • Hanefi mezhebi,
 • Maliki mezhebi,
 • Şafii mezhebi.

Hanefi mezhebi nasıl ortaya çıktı?

Hanefi mezhebi ilk olarak Irak topraklarından doğmuş, ortadan batıya doğru yayılmıştır. Abbasiler döneminde başlıca fıkıh mezhepleri içinde yer almıştır. Abbasiler’in yıkılmasıyla Hanefi mezhebinde bir gerilemeye gidilmiş ancak Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla birlikte yeniden canlanmaya başlamıştır.

Hanefilerin itikatta bağlı olduğu mezhebin kurucusu kimdir?

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife’dir. Mezhep, sahip olduğu ismi de kurucusundan almaktadır. Ebu Hanife’nin asıl adı ise Numan’dır.

Hanefi mezhebi hangi itikadi?

Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Mâtürîdîliktir. İsmini asıl adı Nûman bin Sâbit olan kurucusu Ebu Hanife’den (699-767) alır.

You might be interested:  Türkiye Iktisat Kongresi Nerede Toplandı?(Çözüm bulundu)

Ilk dönem İslam mezhepleri kitabında kimler var?

İlk Dönem İslam Mezhepleri

 • Yazar: Ebu’l Hasen El-Eş’ari.
 • Çevirmen: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın.
 • Yayınevi: Kabalcı Yayınevi.

Ilk dönem İslam mezhepleri kimin eseri?

Ebu’l-Hasan El-Eş’ari’nin bu eseri, İslam mezhepleriyle ilgili ilk klasik kaynaklardan biridir.

Islamiyette kaç mezhep var?

4’e ayrılır: 1 – Hanefî mezhebi, 2 – Mâlikî mezhebi, 3 – Şâfiî mezhebi, 4 – Hanbelî mezhebi.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *